جرم گیری رایگان تا ۱۴ بهمن ماه

در راستای تکمیل رسالت مشتری مداری و تسهیل امور درمانی، از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴افرادی که تحت پوشش مهراز قرار گیرند و یا اشتراک خود را تمدید کنند بن جرم گیری رایگان دریافت خواهند کرد.

لازم به ذکر است که بن جرم گیری رایگان بعد از طرح درمان، و در مطب های منتخب قابل استفاده می باشد.